S.N. Title Published
1 गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना आधारभूत अध्ययन प्रतिवेदन Posted on
2 कुलेखानी क्याचमेन्टको भूमिगत पानी मूल्याङ्कनको लागि वसन्त सूची Posted on
3 Measurement of Sediment Deposit in a Section of Khulekhani Reservoir Area Makwanpur District Posted on
4 इन्द्रसरोवर जलाशय क्षेत्रमा आउने नदीमा माटो पानीको नमूना परीक्षण (२०२२) Posted on
5 इन्द्रसरोवर जलाशय क्षेत्रमा आउने नदीमा माटो पानीको नमूना परीक्षण (२०२३) Posted on
6 Establishment of Land Erosion Measurement Plot On The Basis of Land Area Cover, Kulekhani Watershed Posted on
7 बनपाले डाँडा वन, पोखरामा स्प्रिङशेड व्यवस्थापन अनुसन्धान र प्रदर्शन स्थल Posted on