गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजनाको आधारभूत सर्वेक्षणको क्रमका तस्बिरहरु